1003146 Hits | Laatste update: woensdag 3 juli 2024
PRIVACYVERKLARING ALL SEASON SPORTS

Op deze pagina is de privacyverklaring van All Season Sports beschreven. All Season Sports is een sportorganisatiebureau dat sportieve evenementen voor bedrijven, instellingen en particulieren aanbiedt. Voor All Season Sports is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Gelet op de aard van de dienstverlening is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat er kennis wordt genomen van de privacyverklaring.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

All Season Sports legt voor haar dienstverlening/evenement gegevens vast wanneer u diensten van All Season Sports afneemt of op een andere wijze contact heeft met All Season Sports.

Uw gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. All Season Sports verstrekt uw persoonsgegevens nooit zonder uw medeweten en toestemming aan derden. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

De medewerkers van All Season Sports zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de persoonsgegevens. Zij dragen er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

All Season Sports verwerkt persoonsgegevens van klanten wanneer deze contact hebben met All Season Sports. Wanneer een klant een aanvraag of boeking doet, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door All Season Sports en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek. Van klanten worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de diensten correct te kunnen uitvoeren. Er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van het evenement/aanvraag nodig is. Deze privacyverklaring is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

All Season Sports gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van het evenement/de aanvraag, haar dienstverlening en om u van eventuele nieuwe evenementen op de hoogte te houden.


De klanten/aanvragers hebben recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de verwerkte persoonsgegevens. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is;
indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd, kan hij/zij zich richten tot de medewerkers van All Season Sports.

Vastgesteld 1 juli 2022